Vorige week woensdag gaf Anne een methodeles over mixed-methods onderzoek aan de rest van het team. Bij mixed-methods onderzoek combineert de onderzoeker kwantitatieve- en kwalitatieve onderzoeksmethode(n) om tot de beantwoording van zijn/haar onderzoeksvraag te komen. Bij mixed-methods onderzoek combineer je de sterke kanten van beide methodes. Daar waar kwantitatief onderzoek soms wat oppervlakkig kan blijven, vullen diepte-interviews hierin aan. En vice-versa: daar waar diepte-interviews soms weinig zeggen over een brede groep mensen, kan een kwantitatieve onderzoeksslag hierin aanvullen.

Door verschillende typen onderzoek met elkaar te combineren vergroot je de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van je onderzoeksresultaten. Vaak gebruik je het ene type onderzoek namelijk om de bevindingen uit een eerdere onderzoeksslag te toetsen. De onderzoeker kan bijvoorbeeld eerst een reeks diepteinterviews afnemen, om de uitkomsten van deze interviews vervolgens met een vragenlijst te toetsen bij een bredere groep respondenten.

Een onderzoeksopzet als deze is niet de enige mogelijkheid. Sterker nog: er zijn talloze manieren waarop een onderzoeker de kwalitatieve en kwantitatieve onderdelen kan combineren. Hoewel de wetenschappelijke literatuur niet eenduidig is over het exacte aantal verschillende designtypologieën, zijn er in grote lijnen vier typen onderzoeksdesigns te onderscheiden: 

  • Triangulatie: de resultaten uit kwalitatief en kwantitatief onderzoek worden met elkaar vergeleken. De onderzoeken worden gelijktijdig uitgevoerd en wegen even zwaar. 

  • Ingebed/controlerend: de kwalitatieve onderzoeksmethoden worden ingebed in een kwantitatief onderzoek, of andersom. Het ene gedeelte dient ter controle van het andere gedeelte. Eén van de methoden is dus secundair aan de ander. 

  • Verklarend: kwalitatieve gegevens worden gebruikt om kwantitatieve gegevens te verklaren, of om voort te bouwen op de resultaten van een kwantitatief onderzoek. 
  • Verkennend: verkennend onderzoek vindt plaats wanneer je fenomenen wil onderzoeken waarover weinig bekend is. Met kwalitatieve methoden wordt bijvoorbeeld geprobeerd groepen en meetinstrumenten te identificeren voor het kwantitatieve gedeelte van het onderzoek.

In de analysefase wordt duidelijk hoe de resultaten van beide onderdelen zich tot elkaar verhouden. De resultaten van de twee onderzoeken kunnen daarbij convergeren (tot dezelfde conclusies leiden), complementeren (elkaar aanvullen), of divergeren(uiteenlopen en/of elkaar tegen spreken).

Valkuilen

Zijn er dan alleen maar voordelen aan mixed-methods onderzoek? Nee, in tegendeel zelfs. Mixed-methods vereist specialistische kennis over zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Daarnaast moet je als onderzoeker goed weten hoe je de resultaten van beide onderzoeksvormen tot elkaar laat verhouden: ga je het ene onderzoek inzetten ter ondersteuning van het andere? Of kies je voor een onderzoek waarin beide onderdelen even zwaar wegen? Mixed-methods onderzoek is daarnaast tijdrovend en arbeidsintensief. Goed vooruitplannen is dan ook een absolute vereiste.

In april starten we met een nieuwe ronde methodelessen. Wordt vervolgd dus!

Scroll to top